Nieuws

Verkiezingen verantwoordingsorgaan Gepubliceerd op: 16-04-2014 Verkiezingen nieuwe Verantwoordingsorgaan BPF Waterbouw

Een nieuw verantwoordingsorgaan

Vanaf 1 juli 2014 moet het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw, beschikken over een verantwoordingsorgaan. Dit verantwoordingsorgaan komt in de plaats van de huidige deelnemersraad en het huidige verantwoordingsorgaan.

Dit nieuwe verantwoordingsorgaan wordt het orgaan waaraan het bestuur van het pensioenfonds verantwoording aflegt over het beleid en de uitvoering daarvan. Het verantwoordingsorgaan heeft daarnaast een adviesrecht bij een aantal belangrijke voorgenomen besluiten van het bestuur. Onder andere over de vaststelling van het communicatie- en voorlichtingsbeleid, een overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds, liquidatie, fusie of splitsing van het fonds etc..

Het verantwoordingsorgaan zal 14 leden kennen waarbij 2 leden worden aangewezen door de werkgeversorganisatie en 12 leden zullen door verkiezingen worden aangewezen. 

Verkiezingen

Van die 12 leden die door verkiezingen worden aangewezen, zijn 8 leden vertegenwoordigers van gepensioneerden van het fonds en 4 leden vertegenwoordigers van de premiebetalende deelnemers in het fonds. 

In het kader van de verkiezingen worden 2 kiesgroepen gevormd nl. de kiesgroep gepensioneerden en de kiesgroep deelnemers.

De verkiezingen vinden plaats per kiesgroep en door middel van kandidaatlijsten.

Kandidaatlijsten / Kandidaatstelling

Organisaties die kunnen aantonen dat zij beschikken over tenminste 50 leden in de kiesgroep waarvoor zij kandidaten verkiesbaar wil stellen, kunnen kandidaatlijsten indienen bij het fonds. Wij roepen organisaties die aan deze eis kunnen voldoen daarom op om een kandidaatlijst (voor één van de beide of beide kiesgroepen) in te dienen.

Ook individuele gepensioneerden of deelnemers die tenminste 50 handtekeningen van leden van hun kiesgroep kunnen overleggen, kunnen een kandidaatlijst indienen. Zij hebben daarover allemaal een brief ontvangen. Deze brief vindt u hier.

Termijn voor indiening kandidaatlijsten

Kandidaatlijsten per kiesgroep moeten uiterlijk 29 mei 2014  worden ingediend bij het fonds. Dit kan schriftelijk door toezending aan Stichting Fondsenbeheer Waterbouw, Postbus 7016, 2280 KA Rijswijk onder vermelding van “kandidaatlijst verkiezingen verantwoordingsorgaan”. Het kan ook via e-mail: info@sfwaterbouw.nl eveneens onder vermelding van “kandidaatlijst verkiezingen verantwoordingsorgaan”. 

Verdere verloop verkiezingen

Als na sluiting van de termijn voor de indiening van de kandidaatlijsten blijkt, dat er niet meer kandidaten zijn dan er zetels beschikbaar zijn, worden kandidaten geacht te zijn gekozen. Als er meer kandidaten dan zetels zijn, zullen de kandidatenlijsten en een stemformulier worden toegezonden aan de leden van de respectievelijke kiesgroepen. De leden van de betreffende kiesgroep kunnen vervolgens gedurende 2 weken hun stem uitbrengen door het terugsturen van het stemformulier met daarop hun stem voor een bepaalde lijst en kandidaat.

Op basis van alle op 1 juli 2014 ontvangen stemformulieren wordt vervolgens de verkiezingsuitslag vastgesteld en korte tijd daarna bekend gemaakt.

Nadere informatie

Via deze website zullen wij u informeren over het verdere verloop van de verkiezingen.

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord