Nieuws

Waarschijnlijk geen korting per 1 april 2013 / dekkingsgraad ultimo januari 2012 Gepubliceerd op: 20-02-2012 Waarschijnlijk geen korting per 1 april 2013 / dekkingsgraad ultimo januari 2012

De dekkingsgraad van het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw ultimo december 2011 is voorlopig vastgesteld op 100,6%. Na een uitgebreide actuariële analyse zal in mei 2012 de definitieve dekkingsgraad eind 2011 worden bepaald.

De dekkingsgraad ultimo december 2011 geeft aan dat we in april 2013 niet over hoeven te gaan tot het korten van uw pensioen of van uw pensioenaanspraken.

Als de financiële situatie de komende twee jaar sterk verslechtert zal het bestuur opnieuw bekijken of er eind 2013 toch een korting moet plaats vinden. Hiervan is echter nu geen sprake.

Eind 2010 bedroeg de dekkingsgraad 117,6%.

De financiële crisis en de slechte economische situatie hebben ook hun weerslag op de pensioenen. De lage rentestand en de lage aandelenkoersen zijn de oorzaak van het teruglopen van de dekkingsgraad.

Uw pensioen is niet zeker. Dat is ook nooit zo geweest. Een goed pensioen zonder risico’s bestaat niet. Gaat het goed op de financiële markten en met de economie, dan gaat het goed met de pensioenen. In de huidige tijd is dat helaas niet het geval.

Ondanks de lastige maatregelen, die we de laatste jaren (niet indexeren) en misschien in de toekomst moeten nemen, heeft Nederland nog steeds één van de beste pensioenstelsels ter wereld. Nergens bouwen zoveel mensen een aanvullend pensioen op, en nergens ter wereld is zoveel gespaard voor pensioen als in Nederland. Bovendien zorgt het samen opbouwen van pensioen voor hogere opbrengsten en lagere kosten.

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord