VUT-UTA-fonds opgeheven

VUT UTA fonds (opgeheven)

De laatste uitkering ten laste van het fonds is betaald, ook de laatste uitkeringsgerechtigde heeft de leeftijd van 65 jaar bereikt. Dit betekent dat het doel van de Stichting Vrijwillige Vervroegde Uittreding voor het Uitvoerend, Technisch en Administratief personeel in de Waterbouw ( Stichting VUT UTA) is bereikt.

Gelet hierop heeft het bestuur besloten :

A. tot ontbinding van de Stichting VUT UTA;

B. tot terugbetaling van de achteraf bezien teveel betaalde premies aan de deelnemende werkgevers op basis van de saldi van premies en uitkeringen per werkgever over de periode 1 november 1994 – 31 augustus 2010, waarbij alleen de werkgevers voor een teruggave in aanmerking komen, die netto bijdrager waren. Terug te geven bedragen die zijn toe te rekenen aan inmiddels failliete ondernemingen worden betaald aan de overige sociale fondsen (inclusief het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw) als gedeeltelijke compensatie voor de in het kader van die faillissementen door onbetaald gelaten premienota’s van die fondsen.

Het bestuur heeft voorts besloten dat ook een eventueel batig saldo na ontbinding op die wijze zal worden bestemd. Hierbij moet worden opgemerkt dat de premie die in het verleden in rekening is gebracht voor de VUT UTA-regeling was gebaseerd op een zorgvuldige inschatting van het aantal personen dat zou uittreden en de daarmee samenhangende uitkeringslast.
Op het moment van heffing en inning van die premie was er derhalve geen sprake van een onverschuldigde betaling aan de stichting. Het overschot is ontstaan omdat uiteindelijk minder mensen zijn uitgetreden dan voorzien. Bij het hiervoor genoemde besluit tot terugbetaling van de achteraf bezien te veel betaalde premie is door het bestuur opgemerkt dat het overschot ten goede zou moeten komen aan de sector en het daarin werkzame UTA-personeel.
De koppeling naar de sector en het daarin werkzame UTA-personeel verklaart de betaling aan de netto betalende werkgevers (die nog personeel in dienst hebben) en de fondsen in de sector. De wijze waarop de terug ontvangen bedragen door die werkgevers worden ingezet ten behoeve van de sector en het UTA-personeel is naar de mening van het bestuur een zaak van die werkgever en de werknemers(vertegenwoordigers).

C. om aan de directie volmacht te verlenen om het ontbindingsbesluit notarieel vast te leggen (voor zover noodzakelijk) en in te schrijven in het register bij de Kamer van Koophandel.

D. om de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw aan te wijzen als bewaarder van de boeken , bescheiden en overige gegevensdragers van de ontbonden Stichting VUT UTA.

De financiële afwikkeling van de opheffing van de Stichting VUT UTA is vastgelegd in het liquidatieverslag.
Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord