VUT-fonds opgeheven
Open the editor to change the content of this Text/Html Module.

VUT fonds (opgeheven)

De Stichting VUT Waterbouw heeft geen verplichtingen meer ten opzichte van VUT-gerechtigden. De laatste uitkering is betaald.

In het fonds resteert nog een vermogen van € 1.224.507,=.

De statuten van de Stichting bepalen:

Artikel 18

ONTBINDING EN VEREFFENING

 1. Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 17 is bepaald ten aanzien van een besluit tot wijziging van de statuten.

 2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening nodig is.

 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

 4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

 5. Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting, met dien verstande dat het saldo zoveel mogelijk moet worden besteed overeenkomstig het doel van de Stichting. De bestemming behoeft de goedkeuring van de in artikel 9 lid 1 genoemde organisaties. (FNV Waterbouw, CNV Vakmensen en Vereniging van Waterbouwers).

  Als doel van de Stichting is in artikel 3 van de statuten bepaald:

  Artikel 3

  DOEL

  De Stichting heeft ten doel om, in overeenstemming met deze statuten, de reglementen en uit hoofde van het bepaalde in de cao:

 1. Uitkeringen te verstrekken ter gedeeltelijke vervanging van gederfd inkomen uit arbeid aan (gewezen) werknemers, die hun dienstverband geheel of gedeeltelijk hebben beëindigd met het oogmerk van vrijwillige vervroegde uittreding;

 2. Toeslagen te verstrekken teneinde (gewezen) werknemers te compenseren voor een te korte opbouwperiode van aanspraken op prepensioen.

  Gelet op de statutaire opdracht om een batig saldo zoveel mogelijk te besteden conform het doel van de Stichting lijkt een overdracht van het batig saldo naar het BPF Waterbouw het meest voor de hand te liggen. Daarbij lijkt inzet voor de financiering van de Overgangsregeling een doel dat het meeste aansluit bij het doel van de VUT-stichting.

  Het bestuur heeft, na afstemming met cao-partijen, besloten het batig saldo over te dragen naar de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw.

  Voor een overdracht van vermogen (niet beperkt tot liquidatie) van een VUT-stichting naar een pensioenfonds is in januari 2014 door de Staatssecretaris een generieke vrijstelling van Schenkbelasting uitgevaardigd.

  De financiële afwikkeling van de opheffing van de Stichting VUT Waterbouw is vastgelegd in het liquidatieverslag.


Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord