Nieuws

Kosten pensioenregeling BPF Waterbouw Gepubliceerd op: 12-05-2010 In april 2010 is in de media veel aandacht besteed aan de kosten van de pensioenregeling als gevolg van de woekerpolissen en de introductie van commerciële aanbieders van goedkope pensioenproducten. Het Verbond van Verzekeraars heeft in overleg met de Stichting van de Arbeid en de Ombudsman Financiële Dienstverlening een toetsnorm voor beschikbare premieregelingen gepubliceerd. Dit is gebeurd omdat in het verleden voor dit soort individuele of semi-collectieve regelingen met beleggingsmogelijkheden niet duidelijk was welk deel van de premie werd besteed aan pensioenopbouw, advieskosten, uitvoeringskosten en risicopremies. De deelnemer loopt bij deze regelingen meestal individueel het volledige beleggingsrisico. Vooral bij wisseling van werkgever werd de gehanteerde methode duidelijk omdat dan de volledige kosten, die normaliter over 30 jaar werden uitgesmeerd, direct ten laste van het opgebouwde vermogen gaat.

De overeengekomen toetsnorm voor de kosten van deze regeling bedraagt:

        9,5% van de premie en                         
         jaarlijks 1,5% van het totale belegd vermogen.  

Recentelijk heeft een nieuwe marktpartij een pensioenproduct ontwikkeld en hiervoor uitgebreid geadverteerd. Ook hier loopt de deelnemer individueel het beleggingsrisico als hij besluit om in aandelen te beleggen.

De kosten van deze regeling zijn:

        0,5% van de premie en
        jaarlijks 0,5% – 0,6% van het totale belegd vermogen.

Het is duidelijk dat deze onderneming de strijd aangaat met de grote financiële instellingen voor deze producten.  

De kosten van de pensioenregelingen van BPF Waterbouw zijn op jaarbasis circa

        uitvoeringskosten            € 2.100.000
        beleggingskosten             € 1.000.000
        totaal                            € 3.100.000  

Bij het jaarlijks premieniveau van BPF Waterbouw van € 21 miljoen en een belegd vermogen van € 850 miljoen zou dit tegen de tarieven van de nieuwe marktpartij leiden tot een kostenniveau van € 4.800.000. Hierbij dient te worden bedacht dat dit bedrijf bijvoorbeeld geen uitkeringsadministratie heeft, aangezien zij geen maandelijkse pensioenuitkeringen doet, maar alleen een bedrag op pensioenleeftijd uitkeert.  

Dit bevestigt de uitkomst van het kostenonderzoek in 2006 door de VB dat het verzekeren via een pensioenfonds verreweg het goedkoopste is; de uitkomst was destijds dat de kosten afhankelijk van de omvang van het fonds varieerden tussen 0,07% en 0,46% per jaar.
Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord