Nieuws

Bestuursmodel en bestuurssamenstelling Gepubliceerd op: 15-03-2016 Definitieve keuze bestuursmodel

Begin 2015 is door het bestuur, besloten om te kiezen voor een bestuursmodel dat kan worden aangeduid als paritair plus. Dit is met sociale partners, de Raad van Toezicht en het verantwoordingsorgaan afgestemd.

Dit komt neer op een paritair model waarbij aan het paritair benoemde bestuur een onafhankelijk voorzitter is toegevoegd. Het paritaire model houdt in dat de zeggenschap gelijk is verdeeld tussen enerzijds de werkgevers en anderzijds de werknemers en gepensioneerden gezamenlijk.

In het paritair benoemde bestuur wordt van de mogelijkheid gebruikt gemaakt om buiten de geledingen van sociale partners aangezochte specialisten op een specifiek terrein te benoemen op een bestuurszetel. De kandidaten worden aangewezen door sociale partners (werkgevers of werknemers / gepensioneerden).

Bestuurssamenstelling / invulling vacatures

Na de definitieve keuze voor het model is in 2015 invulling gegeven aan de bestaande vacature in het bestuur aan werkgeverszijde door de benoeming van mevrouw Van Beusekom. Een bestuurder die beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van vermogensbeheer.

Ook is door de benoeming van mevrouw Roozemond invulling gegeven aan de vacature voor een onafhankelijk voorzitter. Door de wijzigingen binnen de FNV is een vacature ontstaan aan werknemerszijde door het vertrek van de heer Crombeen. Die vacature is ingevuld door de benoeming van de heer Van Haaster.

Per 1 januari 2016 heeft de heer Kamps zijn bestuurslidmaatschap opgezegd. Er is een bureau ingeschakeld dat geschikte kandidaten zoekt om de vacature die is ontstaan door het vertrek van dhr. Kamps in te kunnen vullen. Dit is gebeurd op basis van het profiel dat door het bestuur is opgesteld.

In het profiel is door het bestuur ingezet op een bestuurslid met specifieke deskundigheid op actuarieel gebied. Naar verwachting zal het nieuwe bestuurslid kort voor de zomer in het bestuur kunnen worden benoemd. Een kandidaat-bestuurslid moet voor benoeming nog  worden getoetst door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), de toezichthouder.

Disclaimer
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord